NAYLON FATURA NEDİR? SAHTE FATURADAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan, gerçek durumu olduğu gibi yansıtmayan belgelerin sahte fatura olarak değerlendirileceğini anlamak gerekmektedir. Sahte fatura, mükellefler arasında “naylon fatura” olarak ta adlandırılmaktadır. Bilmeden sahte belge kullanma nedeniyle mükellefler yüksek tutarlı cezalarla karşılaşmaktadırlar. Danıştayın son zamanlardaki içtihatlarıyla, sahte belge kullandığı iddia edilen mükellefler için şu…

Devamı...

VERGİNİN TEBLİĞİ VE TEBLİĞ USULÜNDE SON DURUM

VERGİLENDİRMEYE İLİŞİKİN TEBLİĞ YÖNTEMLERİNDE NE DEĞİŞTİ? GİRİŞ Tebliğ kelime olarak bildirme, haber verme, bildirim anlamına gelmektedir. İdari işlemler genellikle tebliğ ile birlikte hukuk aleminde sonuç doğurur. Tebliğ ile birlikte işlemin tarafı haberdar olur ve bu işleme karşı yasal yollara başvurabilir. Vergilendirme işlemi de bir idari işlemdir. Bu nedenle, vergilendirmeye ilişkin yapılacak tebligat mükellef açısından önemli hukuki sonuçlar meydana getirmektedir. Vergi kanunları uyarınca yapılacak tebligat posta yoluyla, ilanen, memur vasıtasıyla veya elektronik ortamda yapılmaktadır. Vergi Usul Kanunun 21 maddesinde tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe…

Devamı...

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI NELERE UYGULANIR? YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Özel usulsüzlük cezaları, vergiye ilişkin bazı ödevlerin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde sorumlular ve mükellefler hakkında VUK’da belirlenen miktar ve oranlarda uygulanan cezalardır. VUK’nun 353 ve mükerrer 355’inci maddelerin de yer alan özel usulsüz cezaları miktarları VUK’nun 414’üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı’nca yeniden değerleme oranında artırılarak Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmektedir.

Devamı...

KİMLER VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA YETKİLİDİR? KİMLER VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇAMAZ?

Kimlerin vergi mahkemelerinde dava açmaya yetkili olduğunun belirlenmesi için İYUK ve VUK hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Vergi mahkemesinde dava açma yetkisi ile ilgili olarak yargı içtihatlarıyla da bazı tespitler yapılmıştır. Vergi mahkemesinde dava açma yetkisi ile ilgili olarak öncelikle İYUK hükümlerine bakılması gerekmektedir. İYUK’nun 2. maddesinde idari davalar, idarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, tahkim yolu…

Devamı...

VERGİ İHTİLAFLARININ VERGİ YARGISI YOLU İLE ÇÖZÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Vergi ihtilafları şayet idari aşamada sonuçlandırılamazsa Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay yoluyla çözülmeye çalışılır. Türk Vergi Sistemi esas itibarıyla beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin geçerli olduğu durumlarda, vergiye tabi işlemleri yapan mükellefler beyanname esasına göre tarh ve tahakkuk eden vergileri öderler. Vergi idaresi, vergi incelemeleri veya diğer yollarla edindiği bilgilerle beyan edilen tutarların gerçekten farklı olduğuna dair delil elde etmesi durumunda tarhıyat yoluna gider. www.davavergi.com Vergi ihtilaflarının yargı yolu ile çözümünde birçok konu başlıkları bulunmaktadır. Vergi yargılamasında bilinmesi gereken temel hususları şu şekilde sayabiliriz: • Vergi ihtilafları neden…

Devamı...

MÜKELLEFLER KENDİ BEYANLARINA KARŞI VERGİ DAVASI AÇABİLİR Mİ?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 377. maddesinde, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği, vergi dairesinin, tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği, Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yapanların kullanacağı hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanununa göre vergi mahkemesinde dava açabilecekler; mükellefler, kendine vergi cezası kesilenler, vergi daireleri ve belediyeler olarak sayılmıştır. Anayasa Mahkemesi, mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı…

Devamı...

VERGİ YAPILANDIRMASI BOZULANLARA YENİ BİR HAK

7159 sayılı Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde kapsamında; Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken…

Devamı...

VERGİ BORCU NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?

Son günlerde e haciz işlemlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Vergi daireleri ve SGK tarafından banka hesaplarına e haciz işlemleri uygulanmaktadır. Vergi idaresi vergi alacaklarını takip ve tahsil edebilmek amacıyla hukuken sahip olduğu yöntemlerle harekete geçmektedir. Ödenemeyen vergi borçları için vergi daireleri önce ödeme emri düzenleyerek borcun takibi yoluna gitmekte, şayet borç yine tahsil edilemez ise mükelleflerin mal varlıklarına veya banka hesaplarına haciz tatbik etmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 54. maddesinde ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının cebren tahsil edileceği belirtildikten sonra;55. maddesinde, Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün…

Devamı...

SAHTE FATURA NEDENİYLE VERGİ İNCELEMESİ KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

SAHTE FATURA NEDENİYLE VERGİ İNCELEMESİ KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? Bilindiği gibi sahte fatura düzenleyen mükelleflerin 7143 sayılı yasa kapsamında matrah artırımları kabul edilmemektedir. Ancak, sahte belge düzenleme nedeniyle bazı mükelleflerin incelemeleri devam ettiği, sahte belge düzenleyip düzenlemediklerinin idarece henüz tespit edilemediği durumlar vardır. Bu mükelleflerin incelemeleri sonuçlanana kadar matrah artırımları kabul edilmemektedir. Özelge ile, inceleme sonuçlandıktan sonra sahte belge düzenleme fiilinin tespit edilememesi durumunda, 7143 sayılı Kanun’un 5. maddesinde öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanabileceklerine dair açıklamalar yapılmıştır: “Başkanlığımıza intikal eden olaylardan,…

Devamı...

YENİ TORBA YASA “VERGİ” DE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Gün geçmiyor ki yeni bir torba yasa gündeme gelmesin. Vergi sistemleri ülke ekonomisiyle yakın ilişki içindedir. Bu nedenle, günümüz toplumlarında ekonomik hayatta meydana gelen gelişmelere müdahale amacıyla vergi politikalarında değişiklikler yapılabilmektedir. Vergi kanunları ekonomik gelişmelerle uyumlu olmak üzere en sık değişiklik yapılan mevzuatın başında gelmektedir. Bu durum, vergi ile muhatap olan mükellef, serbest muhasebeci, avukat vb. kesimlerin en sık yakındıkları hususların başında gelmektedir. Yeni torba yasa teklifi 30 Kasımda Meclise sunuldu Ak Partili milletvekillerinin imzasıyla 71 maddelik yeni torba yasa teklifi meclise sunuldu. Bu teklifte, ekonomiden vergiye birçok hususta yeni…

Devamı...

ZAYİ BELGESİ NEDİR? DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI YÖNÜNDEN ZAYİ BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

GİRİŞ Türk Vergi Sistemi temelde beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında, elde edilen gelir mükellef tarafından beyan edilmekte, vergi idaresi tarafından tespit edilen eksik vergilendirme hallerinde ise tarhıyat yoluna gidilmektedir. Beyan sisteminde, verilen beyanlar ile yasal defter ve belgelerin uyumlu olması beklenmektedir. Gerek, Vergi Usul Kanununda gerekse Ticaret Kanununda defter ve belgelerin belirli sürelerle saklanması, gereken hallerde ilgili makamlara ibrazı öngörülmüştür. VUK’nun 253. maddesinde, defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları hükmü mevcuttur.…

Devamı...

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA VUK 353. MADDE UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ FİİLLER NELERDİR?

Hangi fillere özel usulsüzlük cezası kesileceği ağırlıklı olarak, Vergi Usul Kanununun 353. maddesinde düzenlenmiştir. Vergi ceza hukukunda kıyas yasağı olduğu için yasa maddesinde sayılmamış fiiller için açık yetki verilmemiş durumlarda idari işlemlerle özel usulsüzlük cezası kesilmesi mümkün değildir. 1 . Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak…

Devamı...

SAHTE BELGE (NAYLON FATURA) NEDENİYLE KDV İADE TALEPLERİNDE ÖZEL ESASLAR/KOD UYGULAMASI HUKUKA UYGUN MUDUR?

GİRİŞ Vergi idaresi (GİB, vergi dairesi başkanlıkları, vergi dairesi müdürlükleri) uygulamalarında, sahte belge (naylon fatura) düzenledikleri veya kullandıklarına dair rapor veya tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri “özel esaslara” göre yerine getirilmektedir. Özel esaslar uygulamasının dayanağını Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliği oluşturmaktadır. Tebliğin, “E. ÖZEL ESASLAR” başlıklı bölümünde, Tebliğle, iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle, Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi çatısı altında yolsuz olarak iadesini önlemeyi amaçlandığı ifade edilmektedir. Özel esaslara alma uygulaması ile bir takım…

Devamı...

2019 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZASI MİKTARLARI

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğin konusunu 2019 yılı itibarıyla uygulanacak olan hadler ve tutarlar oluşturmaktadır. 2019 VERGİ CEZALARI incelemek için tıklayın >>

Devamı...

VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR NELERDİR?

Bir vergi davasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi vergi dava dilekçelerinin İdari Yargılama Usul Kanununa uygun hazırlanmasıdır. Vergi davalarına ilişkin dilekçelerde yapılabilecek hatalar ciddi anlamda hak kayıplarına sebep olabileceği gibi zaman kaybına da neden olabilir. Uygulamada, dava dilekçelerinde sıklıkla karşılaşılan ve dikkat edilmesi gereken başlıca hususları şöyle sıralayabiliriz: • Dava dilekçeleri en az iki nüsha (taraf sayısından bir fazla) düzenlenmeli ve her nüsha imzalanmalıdır.• Dava dilekçesinde, davacı adresi açık bir şekilde yer almalıdır.• Şirket adına açılan davalarda, temsil ve ilzama yetkili olanları gösteren ve temsil süresinin davam ettiğini…

Devamı...