Türkiye için çok önemli bir potansiyel içeren Güneş Enerjisi sektörü son yıllarda hızla büyümeye devam ediyor. Son birkaç yıldır olgunlaşma dönemine giren Güneş Enerjisi Sektörü’nde geçtiğimiz yılda da önemli atılımlar yaşandı. Birçok yerli firma yeni yatırımlar ile adından söz ettirmeyi başarırken, sektör 2019 yılında da çok önemli atılımlar için şimdidenDETAY OKU >>

Vergi Usul Kanunun 359. maddesinde, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belge olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan, gerçek durumu olduğuDETAY OKU >>

VERGİLENDİRMEYE İLİŞİKİN TEBLİĞ YÖNTEMLERİNDE NE DEĞİŞTİ? GİRİŞ Tebliğ kelime olarak bildirme, haber verme, bildirim anlamına gelmektedir. İdari işlemler genellikle tebliğ ile birlikte hukuk aleminde sonuç doğurur. Tebliğ ile birlikte işlemin tarafı haberdar olur ve bu işleme karşı yasal yollara başvurabilir. Vergilendirme işlemi de bir idari işlemdir. Bu nedenle, vergilendirmeye ilişkinDETAY OKU >>

Özel usulsüzlük cezaları, vergiye ilişkin bazı ödevlerin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi halinde sorumlular ve mükellefler hakkında VUK’da belirlenen miktar ve oranlarda uygulanan cezalardır. VUK’nun 353 ve mükerrer 355’inci maddelerin de yer alan özel usulsüz cezaları miktarları VUK’nun 414’üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı’nca yeniden değerleme oranındaDETAY OKU >>

Kimlerin vergi mahkemelerinde dava açmaya yetkili olduğunun belirlenmesi için İYUK ve VUK hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Vergi mahkemesinde dava açma yetkisi ile ilgili olarak yargı içtihatlarıyla da bazı tespitler yapılmıştır. Vergi mahkemesinde dava açma yetkisi ile ilgili olarak öncelikle İYUK hükümlerine bakılması gerekmektedir. İYUK’nun 2. maddesinde idari davalar, idarî işlemlerDETAY OKU >>

Vergi ihtilafları şayet idari aşamada sonuçlandırılamazsa Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay yoluyla çözülmeye çalışılır. Türk Vergi Sistemi esas itibarıyla beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin geçerli olduğu durumlarda, vergiye tabi işlemleri yapan mükellefler beyanname esasına göre tarh ve tahakkuk eden vergileri öderler. Vergi idaresi, vergi incelemeleri veya diğer yollarlaDETAY OKU >>

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 377. maddesinde, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği, vergi dairesinin, tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabileceği, Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerdeDETAY OKU >>

7159 sayılı Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde kapsamında; Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenDETAY OKU >>

Son günlerde e haciz işlemlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Vergi daireleri ve SGK tarafından banka hesaplarına e haciz işlemleri uygulanmaktadır. Vergi idaresi vergi alacaklarını takip ve tahsil edebilmek amacıyla hukuken sahip olduğu yöntemlerle harekete geçmektedir. Ödenemeyen vergi borçları için vergi daireleri önce ödeme emri düzenleyerek borcun takibi yoluna gitmekte, şayet borç yineDETAY OKU >>

Dünyanın altıncı büyük ekonomisi Hindistan, genişleyen orta sınıfıyla birlikte artan ihtiyaçları doğrultusunda Türk ihracatçılar için önemli fırsatlar sunuyor. Dünya Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin Hindistan’a ihracatı 758,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu ülkeden yapılan ithalat 6,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İki ülkeDETAY OKU >>

Penti, 2018’i yüzde 29 büyüme ve 1.1 milyar TL ciro ile kapadı. Bu yıl mağaza sayısını 620’ye çıkaracak olan marka, 1.5 milyar TL ciro hedefliyor.   Marka, Kazakistan’dan Kanada’ya 5 kıtada 50 yeni mağaza açacak. İran, Arnavutluk, Kosova Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da yıllardır devam ettirdiği pazar liderliğini kimseye bırakmadıklarınıDETAY OKU >>

Yeni yılda şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri daha çok ihracat yapmak olacak. Pek çok şirket bunun için ‘Turquality; programına başvuruyor. 15 yılda 279 şirkete ihracat desteği sunan program, bu yıl 50 yeni şirketi değerlendirmeye alacak. 2019’da ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemi, geçmiş yıllara oranla çok daha fazla olacak. Çünkü daralanDETAY OKU >>

SAHTE FATURA NEDENİYLE VERGİ İNCELEMESİ KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? Bilindiği gibi sahte fatura düzenleyen mükelleflerin 7143 sayılı yasa kapsamında matrah artırımları kabul edilmemektedir. Ancak, sahte belge düzenleme nedeniyle bazı mükelleflerin incelemeleri devam ettiği, sahte belge düzenleyip düzenlemediklerinin idarece henüz tespit edilemediği durumlar vardır. Bu mükelleflerin incelemeleriDETAY OKU >>

Gün geçmiyor ki yeni bir torba yasa gündeme gelmesin. Vergi sistemleri ülke ekonomisiyle yakın ilişki içindedir. Bu nedenle, günümüz toplumlarında ekonomik hayatta meydana gelen gelişmelere müdahale amacıyla vergi politikalarında değişiklikler yapılabilmektedir. Vergi kanunları ekonomik gelişmelerle uyumlu olmak üzere en sık değişiklik yapılan mevzuatın başında gelmektedir. Bu durum, vergi ile muhatapDETAY OKU >>

GİRİŞ Türk Vergi Sistemi temelde beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esasında, elde edilen gelir mükellef tarafından beyan edilmekte, vergi idaresi tarafından tespit edilen eksik vergilendirme hallerinde ise tarhıyat yoluna gidilmektedir. Beyan sisteminde, verilen beyanlar ile yasal defter ve belgelerin uyumlu olması beklenmektedir. Gerek, Vergi Usul Kanununda gerekse Ticaret Kanununda defter veDETAY OKU >>

MÜKELLEFLERİN İNTERNET SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPTIKLARI MATRAH ARTIRIM TALEPLERİNİN REDDİ İŞLEMLERİ VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA KONUSU EDİLEBİLİR Mİ? GİRİŞ Vergi daireleri tarafından tesis edilen birçok işleme karşı mükelleflerin vergi mahkemelerinde dava açma hakları bulunmaktadır. Vergi idarelerince tesis edilen idari işlemler nedeniyle kişisel hakları veya menfaatleri ihlal edilen mükellefler vergi mahkemeleri nezdinde idariDETAY OKU >>

Hangi fillere özel usulsüzlük cezası kesileceği ağırlıklı olarak, Vergi Usul Kanununun 353. maddesinde düzenlenmiştir. Vergi ceza hukukunda kıyas yasağı olduğu için yasa maddesinde sayılmamış fiiller için açık yetki verilmemiş durumlarda idari işlemlerle özel usulsüzlük cezası kesilmesi mümkün değildir. 1 . Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesiDETAY OKU >>

GİRİŞ Vergi idaresi (GİB, vergi dairesi başkanlıkları, vergi dairesi müdürlükleri) uygulamalarında, sahte belge (naylon fatura) düzenledikleri veya kullandıklarına dair rapor veya tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri “özel esaslara” göre yerine getirilmektedir. Özel esaslar uygulamasının dayanağını Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliği oluşturmaktadır. Tebliğin, “E. ÖZEL ESASLAR” başlıklı bölümünde, Tebliğle,DETAY OKU >>

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğin konusunu 2019 yılı itibarıyla uygulanacak olan hadler ve tutarlar oluşturmaktadır. 2019 VERGİDETAY OKU >>

Bir vergi davasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi vergi dava dilekçelerinin İdari Yargılama Usul Kanununa uygun hazırlanmasıdır. Vergi davalarına ilişkin dilekçelerde yapılabilecek hatalar ciddi anlamda hak kayıplarına sebep olabileceği gibi zaman kaybına da neden olabilir. Uygulamada, dava dilekçelerinde sıklıkla karşılaşılan ve dikkat edilmesi gereken başlıca hususları şöyle sıralayabiliriz:DETAY OKU >>